زمامداران صفوی- بخش دوم

بعد از شاه اسماعیل خونخوار، شاه طهماسب به تخت قدرت رسید.  او در همان ابتدا برادرش (القاص میرزا) را کشت. بعد از مدتی پسر سلطان عثمانی به او پناهنده شد. شاه طهماسب او را به دولت عثمانی تحویل داد. سربازان عثمانی او را در جا خفه کردند.

مدتی بعد بخاطر نافرمانی حاکم رشت دستور داد او را در قفس کردند و در شهر گرداندند و سپس قفس را آتش زدند.

به فرمان همین شاه صفوی، یکی از رجال صفوی به نام محمد صالح بیک را گرفتند و دهانش را دوختند و سپس او را در خمره ای انداختند و از بالای مناره ای پرت کردند.

همچنین در کتابهای تاریخ نوشته اند که یکی از علمای اهل تسنن را زنده زنده پوست کندند و رکن الدین مسعود کازرونی از علمای فارس را در آتش افکندند.

پادشاه شیعه بعدی، شاه اسماعیل دوم بود. او در طول سلطنت یکساله خود، تقریبا همه شاهزادگان صفوی اعم از برادران و برادرزادگان و عموها و عموزاده های خود، حتی محمد باقر میرزای دو ساله را با ساطور و طناب و زه و کمان به قتل رساند.

تنها در یکروز بدستور او پانصد نفر از صوفیان کرد را در قزوین سر بریدند.

این شاه عابد عاقبت در سن 44 سالگی در اثر افراط در شرب خمر مرد.

جانشین او ، سلطان محمد خدابنده با انکه کور شده بود در همان سال اول سلطنت خویش، برادر و خواهر و فرزند خویش را کشت.

ادامه دارد…

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها