ریشه های خشونت در حاکمان ایران

بخشی از سفرنامه یوشیدا ماساهارو به ایران در دوره ناصرالدین شاه:

حاکم شیراز از شاهزادگان قاجار است. او پسر بزرگتر فتحعلیشاه یعنی عموی ناصرالدین شاه است. وی مردی بسیار جدی و سخت گیر است. شنیدم که هنگامی که این شاهزاده والی فارس شد، شماری از راهزنان، کاروانی را زدند و بار و کالای زیادی را بردند. شاهزاده سربازانی فرستاد تا آنها را گرفتند و بند نهادند و سپس آنان را میان سنگ و آهک چال کردند و روی آهک آب ریختند تا به وضع فجیعی جان دادند. شاهزاده وقتی که تصمیم می گرفت کسی را مجازات کند به هیچ درخواست و التماسی گوش نمیکرد و هیچ شفاعتی را نمی پذیرفت. همین که کسی را خطاکار می یافت، میداد تا جلو چشم مردم دستهایش را ببرند و سرش را از بدن جدا کنند.

صفحه 115 از سفرنامه ماساهارو

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها