روش همسریابی در اسلام

در کتاب اصول کافی که  از معتبرترین کتب شیعه است ماجرای ازدواج امام صادق با حمیده اینگونه آمده است:


ابن عکاشه اسدی به حضور امام باقر(ع) آمد و عرض کرد:
با اینکه ابو عبدالله (منظور همان امام صادق است) به سن ازدواج رسیده چرا برایش زن نمی گیرید؟
امام باقر(ع) که برابرش کیسه مهر کرده ای بود، فرمود: بزودی برده فروشی از اهل بربر می آید و در سرای میمون وارد می شود، و با این کیسه پول، از او دختری برای ابوعبدالله، خریداری می کنم.
مدتی گذشت، به حضور امام باقر(ع) رفتم، فرمود: می خواهید به شما در مورد آن برده فروشی که گفتم خبر دهم، او آمده است، این کیسه پول را بردارید و بروید دختری را از او خریداری کنید.
ابن عکاشه می گوید: من (همراه یک یا چند نفر) نزد آن برده فروش رفتیم، و مطالبه خرید دختر کردیم، او کفت: هر چه داشتم فروختم، جز دو دوختر که هر دو بیمار هستند، حال یکی از آنها بهتر است.
گفتم: آنها را بیرون بیاور تا بنگریم، آنها را بیرون آورد، گفتم:
این دختر بهتر را چند می فروشی؟
گفت: هفتاد دینار.
گفتیم: تخفیف بده.
گفت: هیچ کمتر نمی فروشم.
گفتیم: ما او را به همین کیسه پول می خریم هر چه که داشت.
شخصی که موی سر و صورتش سفید بود، نزد برده فروش بود، به ما گفت سر کیسه را باز کنید و پولهایش را بشمرید.
برده فروش گفت: باز نکنید که اگر به اندازه یک حبه (یک شصتم دینار) کمتر از هفتاد دینار باشد، نمی فروشم.
پیرمرد گفت: نزدیک بیائید، نزدیکش رفتیم، و سر کیسه را باز کردیم، و شمردیم، دیدیم درست هفتاد دینار است، آن را دادیم و آن دختر را خریدیم و او را به حضور امام باقر(ع) آوردیم، و جعفربن محمد (امام صادق) نزدش ایستاده بود، سرگذشت خرید دختر را برای امام باقر(ع)بیان کردیم، شکر و سپاس الهی بجای آورد، سپس به دختر رو کرد و فرمود:
نامت چیست؟
دختر: نامم، حُمَیده است.
امام باقر(ع) فرمود: حمیده فی الدنیا و محمودة فی الاخرة: ستوده باشی در دنیا و پسندیده باشی در آخرت.
آنگاه امام باقر از او سؤالاتی کرد و او پاسخ داد، از جمله گفت: خداوند پیرمردی را گماشت، که در همه جا مرا از خطرات حفظ کرد… آنگاه امام باقر(ع) به فرزندش جعفربن محمد (امام صادق) رو کرد و فرمود:
یا جعفر خذها الیک: ای جعفر این دختر را با خودت ببر.
به این ترتیب حمیده همسر امام صادق(ع) گردید،

منبع: اصول کافی- باب المولد ابی الحسن موسی بن جعفر(ع)- حدیث 1 ص 476 و 477

به اشتراک بگذارید: