روز مادر مبارک

آخوندها در ۴ دهه اخیر بدلیل در دست داشتن پول و قدرت و امکانات، سعی کرده اند فرهنگ ایرانی را در مزخرفات اسلامی حل کنند و به همه چیز رنگ و لعاب اسلامی و شیعی بدهند. از روز مادر بگیر تا روز زن، روز معلم، روزکارگر، روز پرستار و غیره را به تولد فاطمه زهرا، زینب، ام کلثوم و بقیه امامان و توله هایشان نسبت داده است.

متاسفانه بسیاری از مردم هم به این مناسبت ها عادت کرده اند و در روز تولد فاطمه زهرا، برای همسر خود هدیه و گل می خرند.

بهتر است ما تا زمانی که ایران در اشغال این فرقه تبهکار هست از پیروی چنین مناسبتهایی پرهیز کنیم و در عوض از مناسبتهای ایرانی و جهانی استقبال کنیم.

امروز روز جهانی مادر است.

این روز را به همه مادران، بخصوص مادران خاوران و مادرانی که عزیزانشان توسط اسلامگرایان کشته شدند تبریک می گویم

به اشتراک بگذارید: