روزه علی خامنه ای باطل شد!

علی خامنه ای در ماه رمضان با کمال وقاحت دروغی گفت اندازه کوه دماوند.

او گفت: غربی ها با ایرانی ها دشمن هستند و در دوره کرونا به ما واکسن ندادند و حتی پولش را گرفتند و واکسن ندادند!!

ظاهرا یادش رفته که گفته بود: به مسولین گفته ام که ورود واکسن امریکایی و انگلیسی ممنوع است.

به اشتراک بگذارید: