رهبران ارکستر و قدرت طلبی

در سالهای اخیر در تمام زمینه ها و حرفه ها تمایل وافری به کاهش یا از میان بردن سلسله مراتب قدرت یا سلطه طلبی مقاماتی که در نقش “رهبر” عمل میکنند به وجود آمده, اما در زمینه موسیقی از این تمایل خبری نبوده است. بررسی هایی که چندی پیش انجام گرفته نشان میدهد نوازندگان ارکسترهای فیلارمونیک نه تنها انتظار دارند -بلکه مصرانه نیز معتقدند- که رهبر ارکستر روحیه قدرت طلبی داشته باشد و فعالیت آنها را با اقتدار تمام هماهنگ کند. نوازندگان بر این اعتقادند که اگر رهبر ارکستر شخصیتی ملایم داشته باشد روحیه نوازندگان ارکستر تضعیف میشود. احترامشان نسبت به رهبر ارکستر از میان میرود و در نتیجه, سطح کارشان پایین میآید.

پینوشت:
نادر شاه بزرگ در جنگ با سپاهيان هند
هنگام نبرد نادر شاه پيرمردى را ميبيند كه با موى سپيد مانند شير مى جنگيد، پس از خاتمه نبرد نادر شاه ان پيرمرد را به چادر خود فرا خواند. زمانى كه او به چادر نادر شاه وارد شد پس از اداى احترام و پاسخ دادن به چند پرسش نادر شاه متوجه شد اين پير جنگجو اهل اصفهان است، سپس از او پرسيد: بگو ببينم مگر تو در زمانى كه اصفهان توسط بيگانگان (اشرف و محمود افغان) اشغال و تصاحب شد در اصفهان نبودى؟ پير مرد پاسخ داد، من بودم اما تو نبودى ..

منبع: کتاب جمعه شماره ۳۲- ص ۱۳۱

به اشتراک بگذارید: