رفتار با اسیران در حکومت آخوندی

صد رحمت به یزید و دو صد لعنت بر حسین و یاران بیشرف تر از خودش.

حکومت اسلامی حاضر است آب و غذای مجانی به جنوب لبنان و صحرای کربلا برساند اما حاضر نیست حتی آب خوردن را به زندانیان که در واقع اسیران این رژیم پلید هستند بدهد.

آیا اسرائیل هم با زندانیان فلسطینی همین رفتار را می کند؟

شما کشور ایران را اشغال کرده اید و مردم همین سرزمین را به اسارت گرفته اید و حتی آب را هم بر آنها بسته اید. واقعا انسانیت کجا رفته؟ مگر زندانی درآمد دارد که برای تهیه آب آشامیدنی به شما پول پرداخت کند؟

به اشتراک بگذارید: