«رئیس جمهور» ترکمنستان مجسمه سگش را در میدان اصلی شهر نصب کرد!

تازه این یکی نسبت به قبلی «معتدل تر» است، نیازف (که این یکی دندانپزشکش بود) ماههای سال را هم به اسم خودش و فک و فامیلش کرده بود!


کشور رانتی (نفت و گازی) عاقبتش همین است، بیخود خودتان را با شکل حکومت و «قانون اساسی» مشغول نکنید، خود پول مافیا را خلق میکند و بقیه کار را آنها بلدند…

به اشتراک بگذارید: