دکتر عباسی، حق با شما بود؛ ملت ایران را آمریکا حجامت کرد و خون کثیف سلیمانی از تن ملت بیرون آمد!

https://m.youtube.com/watch?v=LSiPFKA-R_g

تنها خون کثیفی که در تن رنجور ملت ایران باقی مانده است، خون «جمهوری اسلامی» است!

به اشتراک بگذارید: