دکان مذهب و جاعلان حدیث- بخش سوم

کتاب اصول کافی را یک آخوندی به نام شیخ کلینی نوشته است. در این کتاب شانزده هزار حدیث و روایت نقل شده که همه فقهای شیعه بدون استثنا انها را معتبر می دانند.

حتی جمله ای را از امام زمان موهوم هم نقل می کنند که گفته: الکافی کافه الشیعتنا یعنی همین کتاب اصول کافی همه نیازمندیهای شیعیان ما را کفایت می کند.

فقط برای نمونه یکی از احادیثی که در این کتاب نوشته شده را به آن اشاره می کنیم تا کل داستان حقه بازی آخوندها برایتان روشن شود:

از امام حسن نقل شده که در روی زمین دو شهر وجود دارند به نامهای  جابلقا و جابلسا، دور این دو شهر حصار آهنین کشیده شده و مردمان آن به هفتاد میلیون زبان مختلف حرف میزنند که معنی آنها را جز امام حسن و امام حسین کسی نمی داند.

متن کلمه به کلمه این حدیث چنین است:

احمد بن محمد و محمد بن یحیی از محمد ابن الحسن و او از یعقوب بن برید و او از ابن ابی عمیر و او از کسی که اسمش را نیافتم و از ابی عبدالله نقل کرده است که: حضرت امام حسن المجتبی علیه السلام فرمود: خدا دو شهر دارد که یکی از آنها در مشرق و دیگری در مغرب است. گرداگرد آنها دیواری آهنین است و هر یک از آنها هزار هزار (یعین یک میلیون) دروازه دارد و در آنجا به هفتاد هزار هزار لغت حرف میزنند که تکلم هر لغت با لغت دیگر فرق می کند. (در عربی به زبان میگویند لغت) و من همه آن لغات و آنچه که در میان این دو شهر و مابین آنهاست را میدانم و جز من و برادرم حسین کسی نمی داند.

منبع: اصول کافی- باب الحجه- قسمت مولد الحسن ابن علی

به اشتراک بگذارید: