دو زندانی سیاسی سابق از دلیل بازگشت خود به کشور می‌گویند – زهرا منصوری انصاف نیوز

دو فعال سیاسی که تجربه‌ی رفتن از ایران بخاطر مشکلات سیاسی و پس از چندی بازگشت به آن را دارند می‌گویند به قصد بازگشت به ایران، سفر کرده‌ایم و معتقد هستند ماندن در کشور تاثیرگذاری بیشتری دارد.