دوران پهلوی یک پرانتز بود میان مجازات وحشیانه اسلامی

بخشی دیگر از سفرنامه یوشیدا ماساهارو نخستین فرستاده امپراطوری ژاپن به ایران در دوره ناصرالدین شاه (صفحه 210 از سفرنامه):

در مدتی که در تهران بودیم شنیدیم که حدود ده راهزن را که نزدیک همدان به کاروانی حمله کرده و مردم را کشته و بار و بنه شان را برده بودند مجازات می کنند. این مجازات در میدانی بزرگ در مرکز تهدان اجرا میشد به نام میدان اعدام.

این تبهکاران را از زندان تا این میدان پیاده به صف گرداندند و میرغضب که در جلو آنها میرفت دشنه اش را پی در پی تاب میداد.

جلاد در خیابان میرفت و با فریاد به مردم می گفت که محکومان را برای اعدام می برند. مردم رهگذر و تماشاچی هم خرده پولی کف دست جلاد می گذاشتند. این پول در واقع انعام میرغضب بود. پس از اجرای مجازات هم جلاد دوره می گشت و اجرا شدن حکم را فریاد میکرد و با این کار تا سه روز می توانست پول جمع کند.

محکومان را که به جایگاه اعدام می رسیدند، پارچه سرخی را دور سر و صورت آنها می چیجیدند و الوار سنگینی از چوب بر گردنشان می گذاشتند و دستهایشان را از پشت محکم بهم می بستند.

محکومان را با این وضع به ردیف در جایگاه قرار میدادند. جلاد گلوی هر یک از محکومان را با خنجر کوتاه داس مانندی می برید. خون از این بریدگی بیرون می زد و سرازیر میشد. محکوم به خود می پیجید و نعره می زد و نهایتا جان میداد. سپس سر اعدام شدگان را از تن جدا میکردند و برای مشاهده مردم به درختهای خیابان می آویختند.

نظام کیفری در ایران بر پایه قرآن کتاب دینی مسلمانان است. قضاوت در امور کیفری با مجتهد و همچنین یکنفر دادرس می باشد که توسط شاه تعیین میشود. کیفر مرگ در ایران چند گونه است:

 • نخستین آن اعدام و به دار آویختن از گردن می باشد
 • نوع دیگر ابتدا چشم مجرم را بیرون می آورند و سپس می کشند. گاهی با میخ های آهنی بزرگ در چشم مجرم فرو می برند که منجر به مرگ فوری او میشد.
 • نوع دیگر رگ زدن یا رگ بریدن مجرم است
 • نوع دیگر زجر کش کردن است به این صورت که سر محکوم را میان دو تخته ضربدری می گذارند و سر تخته ها را به گاوهایی می بندند و آنها را می کشند و با این کار سر محکوم میان دو تخته فشرده و خرد می شود
 • نوع دیگر لای جرز دیوار گذاشتن است. البته ممکن است همین کار را در یک گودال نیز انجام بدهند.
 • نوع دیگر خفه کردن است. یک دستار یا طنابی را از دو طرف بدور گردن محکوم می کشند تا خفه شود.
 • نوع دیگر گردن زدن است

و اما برای جرائم متوسط کیفرهای زیر معمول است:

 • بریدن دو گوش
 • بریدن بینی
 • قطع کردن پاهای محکوم
 • قطع انگشتان و یا بریدن از مچ دست
 • قطع آلت تناسلی

و بالاخره مجازات جرائم کوچک عبارتند از:

 •  چوب زدن بر کف دست
 •  شلاق زدن بر پشت
 • فلک بستن بطوریکه پاهای فرد را به الواری می بندند و به کف پاهایش چوب می زنند
 • مصادره اموال و یا جریمه نقدی

 

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها