دلقکی به نام محسن رضایی : تغییر چهره میدم میرم بین مردم!

مجری برنامه پارک ملت خطاب به محسن رضایی: آقای رضایی شما خرید هم میکنی؟ 
🔹رضایی : نه متاسفانه ولی تغییر چهره میدم میرم بین مردم!مثلا یک روز رفتم سوار تاکسی شدم ببینم مردم پشت ما چه میگویند!

شهیدی فر مجری: پشت شما چی میگفتن؟
🔹محسن رضایی: پشت من چیزی نمیگفتن ولی پشت حکومت حرف میزدن

به اشتراک بگذارید: