دفاع حسام الدین آشنا و عباسعلی کدخدایی از حق مردم “شجاع” آمریکا برای تظاهرات

آشنا: مردم شجاع آمریكا حق دارند علیه ترور مداوم علیه اقلیت ها، فقر و محرومیت اعتراض كنند. شما باید به ساختارهای نژادپرستانه و طبقاتی حاکمیت در ایالات متحده پایان دهید.

ما از نزدیک تماشا می کنیم!

مقاله جالب در مورد روش Whataboutism که توسط حکومتهای توتالیتر از زمان اتحاد جماهیر شوروی برای جنگ روانی با آمریکا به کار میرود:

Authoritarian Governments Are Calling Out American Hypocrisy Over Minneapolis

به اشتراک بگذارید: