دعوا بر سر شخص نورانی

مصدق پس از دریافت حکم نخست وزیری به مجلس شورای ملی آمد و گفت: من نمی خواستم هیچ پست و مقامی را قبول کنم اما در خواب شخصی نورانی به من گفت: دکتر مصدق! برو زنجیرهایی که به پای ملت بسته شده را پاره کن!

در جلسه بعد یکی از نمایندگان مجلس پشت تریبون می رود و می گوید: دیشب همان شخص نورانی که به خواب مصدق آمده بود به خواب من هم آمده گفته برو به او بگو این ره که تو میروی به ترکستان است!

به اشتراک بگذارید: