دستاورد نظامی جدید ج.ا : پرتاب «زیر دریایی» موشک (با اندکی تقلب)

امروز ویدئوهایی جدیدی از دستاوردهای موشکی ج.ا. منتشر شدند:

در میان آنها یک صحنه پرتاب موشک از زیر سطح دریا جلب توجه میکرد:


ولی با دقت بیشتر معلوم میشود که آنها یک لانچر را به وسیله ای وصل کرده و در واقع از بالای سطح دریا شلیک کرده اند (و تصویر بالا هم احتمالا مربوط به یک تکنیک پرتاب دیگر است):

پینوشت:

چون پرتاب موشک کروز از زیردریایی (ولی نه واقعا از عمق آب) را ج.ا. قبلا نمایش داده بود احتمالا این «تکنیک» جدید جور دیگری توجیه خواهد شد، شاید «مزرعه دریایی موشکی»!

به اشتراک بگذارید: