در این مورد خاص از آخوندها متشکرم

این قسمتی از مقاله ای است که در شماره ۱۷ کتاب جمعه (نشریه چپ به اصطلاح روشنفکری دوران بعد از پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ به سردبیری احمد شاملو) در نقد “سمینار بررسی مسایل کشاورزی, روستایی و عشایری ایران” به قلم “م. شفیق” نوشته شده. به عبارت دیگر این میزان فهم “چپ مترقی” از اقتصاد کشاورزی (موردی که علی القاعده باید در آن تخصص داشته باشند) در آذر ۵۸, یعنی کمتر از یکسال پس از پیروزی انقلاب است.

اگر بخواهم انصاف را رعایت کنم در این مورد خاص از آخوندها متشکرم که سایه چپ عقب مانده ایرانی را در ۴۰ سال گذشته از سر این مملکت دور نگاه داشته اند. شک ندارم در آذر ۵۸ حتا پول پوت هم بعد از تجربه, و دیدن نتایج چنین سیاستهایی در کامبوج, چنین نوابغی را “حداقل” به جوخه اعدام میسپرد!

منبع: کتاب جمعه؛ شماره ۱۷ – ۱۵/۹/۵۸ صص ۴۸-۵۰

به اشتراک بگذارید: