دروغ هایی برای حفظ جمهوری اسلامی / یک – عوضش امنیت داریم- مجتبی واحدی

یکی از مهم ترین اقداماتی که می تواند بسیاری از مردم را با تحرکات مربوط به بر اندازی همراه کند افشای دروغ هایی است که در مورد نقش جمهوری اسلامی در حفظ امنیت، تمامیت ارضی و استقلال ایران گفته می شود

به اشتراک بگذارید: