دربار صفوی از نگاه سیاح هلندی

اعدام یک محکوم در میدان نقش جهان و اجتماع مردم برای تماشا

منبع: خلقیات ما ایرانیان؛ محمد علی جمالزاده ص ۷۸-۷۶

به اشتراک بگذارید: