خلاصه تاریخ مشروطه ایران- بخش سوم

در این قسمت احمد کسروی در باره جنبش تنباکو نامه یکی از آخوندهای آن دوره را نقل کرده که علیه نفوذ تاجر انگلیسی در ایران را خطر بزرگی قلمداد کرده و در جایی می گوید از کجا معلوم که تاجر انگلیسی داخل گونی های توتون و تنباکو اسلحه و مهمات به ایران وارد نکند؟ در ادامه احمد کسروی تاریخچه روزنامه در ایران و مدارس را تشریح می کند.
به اشتراک بگذارید: