خاک بر سرِ نظامِ آموزشی جمهوری فاشیستی اسلامی کنند‎

با دیدنِ این تصویر واقعا طعمِ تلخی‌ در اندرونِ خود حس کرده و باورم نمی‌شود که جامعه آموزشی ایران تا این حد سقوط کرده باشد.

‏این چه نظام آموزشی‌ است که اینگونه کودکانَش را مجبور کرده که پای چند عکس ـ تعظیم و ناله کنند ؟ از این مدرسه قرار است کدام مدیران کاربلدی برای فردای ایران ساخته شود؟ این بچه‌ها پدر و مادر ندارند؟‌

ای وای بر ایرانیان که نسلِ آینده ی سرزمینِمان ـ با خرافی گری و هرزه کاری تربیت شوند.

به اشتراک بگذارید: