حکم زندان برای دو مامور رژیم تروریستی در کالیفرنیا

این دو نفر به نامهای احمد رضا محمدی دوستار و مجید قربانی بدلیل جمع آوری اطلاعات از مخالفین جمهوری اسلامی به 36 ماه جبس محکوم شدند و پس از آزادی نیز به همین مدت تحت نظارت خواهند بود.

به اشتراک بگذارید: