حمله سایبری فلج کننده May 9th به بندر شهید رجایی از طرف اسرائیل صورت گرفته بود

به گزارش واشنگتن پست حمله بسیار دقیق سایبری به تاسیسات بندری شهید رجایی در بندر عباس در تاریخ ۲۰ اردیبهشت (May 9th) کار اسرائیل بوده. این حمله سایبری باعث توقف ناگهانی و کامل عبور و مرور کشتیها, کانتینرها و کالا ها در بندر بسیار مهم شهید رجایی شد.

با اینکه مقامات رسمی اسرائیل تا کنون در اینمورد حرفی نزده اند ولی گفته میشود این حمله به تلافی حمله سایبری اواخر April جمهوری اسلامی به تاسیسات زیربنایی صنایع آب و فاضلاب اسرائیل صورت گرفته. با اینکه حمله سایبری جمهوری اسلامی به تاسیسات آب و فاضلاب اسرائیل صدمه چندانی در بر نداشته ولی مقامات اسرائیل این حمله را (با توجه به اینکه شهروندان عادی اسرائیل را هدف گرفته بود) عبور از خط قرمز, حتا با معیارهای حکومتی مثل جمهوری اسلامی ارزیابی کردند.

در پی حمله اسرائیل به تاسیسات بندر شهید رجایی صفهای تشکیل شده از کشتیها و کانتینرها به اندازه ای بود که با ماهواره قابل مشاهده بود و موجب هرج و مرج کامل در این بندر مهم به مدت چند روز گشت.

منبع: The Times of Israel

به اشتراک بگذارید: