حفظ نظام از اوجب واجبات است در صورت ظهور امام زمان او را می کشیم

به اشتراک بگذارید: