حسن روحانی مظهر چه چیزی است ؟
تحلیلی از محمد حسین ادیب

چه چیزهایی را روحانی نمی بیند؟  

یک -مجموعه قوانین مناطق آزاد چین ۸ صفحه است 

دو- از مشروطه تا حال در محلی به نام مجلس دارند قانون تصویب می کنند 

سه – عده ای تصور می کنند بزرگترین مشکل ما کمبود قانون است 

چهار- هر قانون یعنی یک محدودیت و هر قانون یعنی یک هزینه 

پنج – این قوانین را نمیشود یکی یکی حذف کرد سالها طول می کشد 

شش – با یک مصوبه باید همه تولید کنندگان در ایران تابع قانون منطقه آزاد چابهار شوند 

هفت – البته این کار در عمل انجام شده است ؛ قانونی که در عمل فقط هزینه تولید را بالا ببرد تولید کننده رشوه می دهد و آن قانون را دور می زند 

هفت – با اطلاعات من از کف بازار ، قوانینی که باعث افزایش هزینه تولید میشود در عمل یا اجرا نمیشود یا کم‌ اجرا میشود 

هشت – یعنی در عمل قوانین مزاحم تولید چندان هم اجرا نمیشود ولی باعث رشوه شده است 

نه – روحانی باید قوانین مزاحم تولید را حذف می کرد که اصلا در این فاز نیست 

ده – وزارتخانه های دولتی قوانین را می فروشند ، نرخ دارد ، پول می گیرند قانون را ندیده  می گیرند 

ده به علاوه یک – خاتمی یکبار گفت من تدارکاتچی هستم ، روحانی رئیس وزرائی است که پول می گیرند تا قانون را ندیده بگیرند 

روحانی بر کاسبان تحریم تمرکز کرد ؛ باید بر فروشندگان قانون بوسیله وزرایش  تمرکز می کرد 

مجلس قانون وضع می کند وزرای روحانی حق حساب می گیرند آن قانون را می فروشند 

و دیگر هیچ 

به اشتراک بگذارید: