جنگ چچن ها و مغربی ها (مراکش و الجزایر تبارها) در دیژون فرانسه

نزاع اکنون وارد روز سوم شده و کار به جنگ مسلحانه کشیده شده است. انگیزه ظاهرا مضروب شدن یک نوجوان چچن است، ولی گفته میشود در پشت پرده به رقابت باندهای مواد مخدر مربوط میشود.

به اشتراک بگذارید: