جمهوری اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم.

بنازم به این شعار که امروز مردم ایران در خیابان فریاد زدند و همه چیز را میگوید. شعاری که همه مخالفین را متحد میکند. امروز مردم ایران با اتحاد مانند یک ملت درخور تحسین عمل کرد و شعارهای زیبای مردم از “آخوند باید گم بشه ” و ٌرضا شاه روحت شاد” تا شعارهای هموطنان آذری که “آذربایجان پشت ملت است” و “جای ستار خان و باقر خان را پر میکنیم” و “ترک و کرد یک ملت هستند” اشک به چشمان بسیاری آورد و دسیسه های تفرقه افکنان فرقه تبهکار را نقش بر آب کرد.

جا دارد یادی هم بکنیم از شعار زیبای “جواب مردم را بدین جاکشا” از اعتراضات قبلی.

به اشتراک بگذارید: