جای تعجب است که چگونه افراد ملتی بدین درجه گرفتار بلای عام دورویی, نفاق و تزویر باشند

منبع: خلقیات ما ایرانیان؛ محمد علی جمالزاده ص ۸۵-۸۴

به اشتراک بگذارید: