جاده ساختن رژیم اتم و ماهواره

ریل قطار کشیدنش را دیدیم. پل ساختنش را دیدیم. این هم جاده ساختن رژیم اتم و ماهواره.

به اشتراک بگذارید: