تکمیلی: حداقل سه نظامی ایرانی در حملات به پایگاههای حزب الله در عراق کشته شده اند

این افراد متخصصان موشکهای زمین – به – زمینی بوده اند که اخیرا به این پایگاه منتقل شده بودند.

به اشتراک بگذارید: