تلگراف تقی زاده به احمد قوام بعد از باز پس گیری آذربایجان و نحوه انعکاس آن در کتاب جمعه

در شماره پنجم کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو صفحه ۱۴۸ متن تلگراف تقی زاده به احمد قوام بعد از بیرون راندن ارتش سرخ و باز پس گیری آذربایجان به عنوان “سرکوب جنبش در آذربایجان” چنین آمده:

کتاب جمعه شماره پنجم
به اشتراک بگذارید: