تلویزیون دولتی چین: تحریمهای امریکا موجب کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در ایران شده و تحریم اروپا وضع را از اینهم وخیمتر میکند!

به اشتراک بگذارید: