تعریف قانونی «عدم التزام به اسلام» از دید شورای نگهبان

به گزارش مهر:

کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص مبنای تعریف عدم التزام به اسلام، گفت: وقتی که حکم عدم التزام به اسلام نوشته می شود یعنی که شما بخشی از احکام اسلامی را رعایت نمی کنید. بدین معنا نیست که شما مسلمان نیستید. اگر یک مسلمان شرب خمر داشته باشد نمی‌توان به او غیر مسلمان گفت بلکه مسلمانی است که یک گناهی را انجام داده است که به معنای عدم التزام به یکی از احکام اسلامی است. فرق نمی‍کند که روحانی و غیر روحانی، زن یا مرد باشد. اگر در جایی یکی از احکام اسلامی نقض شد به معنای معنای عدم التزام به یک یا برخی از احکام اسلام است.

وی افزود: فردی هم که آن بحث را مطرح کرده بود به اینجا آمد من هم به شوخی به ایشان گفتم که اگر شما این متراژ برای عمامه استفاده می کنید حکم اسراف است و اسراف هم یکی از گناهان کبیره است و می‌توان گفت که ملتزم به احکام اسلام نیستید.

بدون شرح، ولی قابل توجه آن ساده لوحانی که اراجیفی مانند «هر قانونی بهتر از بی قانونی است» را حفظ کرده اند و طوطی وار تکرار میکنند. خیر: در اکثر موارد مشکل خود قانون است و برعکس حذف بدون جایگزین قانون و مجری آن راهگشاست!

به اشتراک بگذارید: