تظاهرات حداکثر صد نفره حزب الله لبنان بر علیه حضور ژنرال مکنزی, فرمانده سنتکام (کلیپ کوتاه)

به تعداد تظاهر کنندگان, تعداد پرچمهای حزب الله و تعداد افرادی که شعار میدهند دقت کنید.

به اشتراک بگذارید: