ترامپ: دستور داده ام از این پس شناورهای ایرانی که مزاحمت ایجاد کنند همگی نابود شوند

به اشتراک بگذارید: