تاریخ شفاهی: نحوه رسیدگی مصدق به یک شکایت انتخاباتی

ماجرا مربوط به انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی (در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ بازگشایی شد و در ۲۸ آبان ۱۳۳۲ به فرمان شاه منحل شد) که در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق برگزار شد می باشد.

در جریان این انتخابات هلاکو رامبد (راوی) و فرد دیگری, ۲ کاندیدای اصلی انتخابات از تالش بودند.

From 1:37:00 to 1:44:20

https://youtu.be/ZUorcDJmGlo?t=5819

به اشتراک بگذارید: