تاریخچه تصرف عرصه پزشکی کشور توسط دستگاه ولایی – ایرج مصداقی

موضوع این نوشته بررسی تاریخچه تصرف عرصه پزشکی کشور توسط دستگاه ولایی و شیوه‌های پیشبرد «خودی‌سازی» در این حیطه است.