بیانه دولت عراق: حمله موشکی ایران نه کشته داشت و نه زخمی!

با تفنگ بادی نگهبانان سفارت را نشانه میگرفتید حداقل زخمی میداشت 🙂

به اشتراک بگذارید: