به بهانه تلاش برای ترویج «کالت رهبری»: همه چیز در ایران کپی بدتر از اصل است

این بامبولهایی که شما در می آورید ـ چه از جنس توتالیتر، چه با زرورق کاپیتالیستی و چه در زمینه تکنولوژی ـ را یک عده پنجاه یا صد سال پیش از شما آورده اند (و ابداع چندین توان دشوارتر از کپی برداری است). حسرت به دلمان ماند که شما حتی به ضرر ما یک نوآوری داشته باشید!

به اشتراک بگذارید: