برداشتن تحریم ها یعنی تنفس مصنوعی دادن به رژیم

به اشتراک بگذارید: