باز هم نطنز! با ترانه!

همه خبرگزاریها خبر از یک حادثه در ساختمانهای اطراف تاسیسات هسته ای نطنز را می دهند. ما که حرفی نداریم و فعلا ادعاهای خبرگزاریها را باور می کنیم ولی چند ماه بعد اگر تق اش درآمد که دشمن صهیونیستی در نطنز عملیات خرابکاری انجام داد ولی بحول قوه الهی و آتش ضدهوایی ما مجبور به فرار شدند تعجب نکنید.

فعلا این خبر خوش را در حد یک خبر و بدون تحلیل داشته باشید تا بعد ببینیم عمق حادثه تا کجا بوده

به اشتراک بگذارید: