عقب نشینی ۳ قایق ایرانی از آبهای عربستان سعودی پس از شلیک تیر اخطار

ریاض: سه قایق ایرانی در روز پنجشنبه در آبهای سعودی مشاهده شد. قایقها به محض ورود به آبهای سعودی شناسایی شدند و به آنها اخطارهای مكرر داده می شود كه متوقف شوند. هنگامی که قایق ها از توقف خودداری کردند، نیروهای سعودی تیر اخطار شلیک کردند که منجر به فرار قایقهای ایرانی شد. سخنگوی گارد مرزی عربستان گفت: هیچ گونه تخلفی در آبهای این پادشاهی قابل تحمل نیست.

منبع: Arab News

Saudi Border Guard: Three Iranian boats seen entering territorial waters forced to retreat

RIYADH: Warning shots were fired after three Iranian boats were spotted in Saudi waters on Thursday and refused to stop as asked by maritime border guard patrols. The boats were seen as soon as they entered the waters and were given repeated warnings to stop. The shots were fired when the boats refused to stop and this resulted in them being forced to turn back. The spokesman for the Saudi Border Guard said that any violations would not be tolerated in the Kingdom’s waters.

به اشتراک بگذارید: