بازم زدند

قابل توجه محسن رضایی که گفته بود متاسفانه اسرائیل بهانه ای بدست ما نمی دهد تا آنرا از روی نقشه جهان حذف کنیم!

به اشتراک بگذارید: