بازرسان آژانس در دو سایت ایران آثار فعالیتهای اعلام نشده هسته ای یافته اند

ایران ماهها درخواست آژانس برای بازدید از این اماکن را بلوکه کرده بود (احتمالا تا وقت کافی برای پاکسازی داشته باشد)، با این وجود بازرسان آژانس توانسته اند رد اورانیوم غنی شده را در آنها بیابند، که وجودش آنجا توجیهی ندارد. آنها از ایران توضیح خواسته اند، ولی جواب ایران (انتقال دستگاههای آلوده شده از یک سایت دیگر) نیز دروغ از آب درآمده است (چون مشخصات ذرات با هم نمیخواند).

IAEA found uranium traces at two sites Iran barred it from

به اشتراک بگذارید: