ای تو روحت…قاسم سلیمانی جنایتکار

از هر 10 نفر ساکنان سوریه 9 نفرشان زیر خط فقر زندگی می کنند.

ای تو روحت … قاسم سلیمانی و سردار همدانی بیشرف که هم ایران را به خاک سیاه نشاندید و هم مردم سوریه را.

هرجا سپاه پاسداران حضور داشته فقر و بدبختی هم بوجود آمده است.

به اشتراک بگذارید: