۲ روز تاریخی در آمریکا و جهان: این قدرت آمریکا است!


سوم ژانویه ۲۰۰۹
یک سیاه پوست به عنوان قدرتمند ترین فرد دنیا توسط مردم آمریکا برگزیده میشه. در کشوری که تا ۵۰ سال پیش سیاه پوستان حتا حق نداشتند از آبخوری سفید پوستان آب بنوشند و یا از دستشویی اونها استفاده کنند.

سوم ژانویه ۲۰۲۱
مردم آمریکا انتخاب میکنند که جو بایدن قدرتمند ترین فرد بعدی آمریکا (و جهان) باشه. ولی قدرتمند ترین فرد اون زمان آمریکا اصلا میل نداره که قدرت رو واگذار کنه. برای نیل به این منظور به هر راه ممکن, از استخدام وکیل ۲۰ هزار دلاری, تا تحریک طرفدارانش برای حمله به “خانه مردم” متوسل میشه. ولی حتا در یک مرحله هم موفق نمیشه. اول از همه رئیس ستاد ارتش اش وفاداری خودش رو به قانون اساسی (و نه شخص رئیس جمهور) اعلام میکنه. هیچ کدوم از دادخواست هایی که توسط “وکیل ۲۰ هزار دلاری” تنظیم میشه راه به جایی نمیبره. حتا معاون خودش هم بهش پشت میکنه.

این قدرت آمریکا است!

به اشتراک بگذارید: