آیا اینها نماینده ایرانیان بودند؟

‏از راست به چپ:
‏- مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی گروه تروریستی چریکهای فدایی
‏- رضا علیجانی، ملی مذهبی عاشق مصدق، دشمن رضا پهلوی و ترانپ!
‏- اون نقلعلی را نمی شناسم
‏- اسماعیلیون، حزب اللهی سابق، عاشق یاسر عرفات
‏- کلثوم بندانداز (آرایشگر)، عاشق کروبی و موسوی

‏اینها نماینده مردم ایرانند؟؟

به اشتراک بگذارید: