ایلهان عمر اینگونه برای آخوندها سینه میدرد

ایلهان عمر نماینده دمکرات کنگره که یک مسلمان سومالیایی است برای کمک به جمهوری اسلامی دولت اسلیپی جو را چنین تحت فشار قرار میدهد. او از وزیر خارجه امریکا می پرسد چرا فرستادن پول به ایران اینقدر طول کشید؟ مگر اسلیپی جو قبل از انتخابات قول نداده بود که فورا این کار را می کند؟! پس چی شد؟ چرا دیر شد؟

به اشتراک بگذارید: