ایرانیان از آغاز تا پایان سلطنت و عظمتشان ابدا التفاتی به تحصیلات علمی نداشتند

منبع: خلقیات ما ایرانیان؛ محمد علی جمالزاده ص ۸۲-۸۱

به اشتراک بگذارید: