اولین گزارش ها از حوزه های رای گیری؛ علی ماند و حوضش!

در حالیکه تلویزیون خامنه ای دارد فیلم های قدیمی و صف های طویل رای گیری را نشان میدهد، مردم شریف شهرستانهای ایران که همیشه جلوتر از پایتخت نشینان بوده اند، انتخابات خامنه ای را به معنای کلمه تحریم کرده اند!

زنده باد ملت ایران! رو به میهن، پشت به دشمن!

به اشتراک بگذارید: